Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania

Członków Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie z dnia 24 styczeń 2017 r

Statut
Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Bornem Sulinowie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym Stowarzyszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz
w oparciu o niniejszy statut.

§ 2

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie, zwany w dalszej części statutu w skrócie „BUTW”.
2. BUTW powołuje się na czas nieokreślony.
3. BUTW jest organizacją posiadającą osobowość prawną.
4. Terenem działania BUTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Borne Sulinowo. Dla właściwego realizowania swoich celów BUTW może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
5. BUTW może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami
o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może zostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
6. BUTW może używać logo, pieczęci i innych znaków na zasadach określonych
w szczególnych przepisach. Wzory ich zatwierdza i ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 3

1. BUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do realizacji określonych zadań BUTW może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
3. Realizując swoje cele stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji za faktyczne czynności, a nie za samo bycie w zarządzie. (zapis wynika z nowelizacji ustawy Prawo
o stowarzyszeniach – art. 10 ust 1 pkt 5a).

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 4

1. Celem BUTW jest prowadzenie działalności w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zdrowia dla osób starszych, a w szczególności:
1) Zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków BUTW;
2) Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki i techniki;
3) Wyzwalanie aktywności społecznej osób starszych;
4) Promocja zdrowia i kształtowanie zdrowego stylu życia;
5) Upowszechnienie kultury fizycznej i turystyki;
6) Kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
7) Samopomoc koleżeńska członków;
8) Pielęgnowanie tradycji narodowych i przekazywanie ich młodemu pokoleniu.
9) Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych.
10 Aktywizacja społeczna członków BUTW.
11) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
12) Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej i zdrowego stylu życia.
13) Stworzenie warunków do dobrego starzenia się.
14) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
15) Działalność w zakresie ochrony środowiska.
16) Poprawa jakości życia osób starszych.
17) Wspieranie idei wolontariatu i integracji pokoleń.
18) Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego.
19) Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, z uwzględnieniem morskości regionu.
20) Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
21) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
22) Wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozszerzania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.

§ 5

1. BUTW realizuje swoje cele m. in. poprzez:
1) organizację wykładów, konferencji, seminariów, zebrań dyskusyjnych oraz spotkań
z ludźmi nauki, kultury prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin dla swoich członków;
2) praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej;
3) organizację warsztatów tematycznych, zespołów zainteresowań;
4) rozwijanie działalności w klubach, sekcjach i zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy, zgodnie z potrzebami BUTW;
5) wycieczki turystyczne i krajoznawcze;
6) lektoraty języków obcych;
7) organizację spotkań międzypokoleniowych;
8) pomoc osobom potrzebującym w tym niepełnosprawnym;
9) szerzenie idei wolontariatu;
10) prowadzenie akcji informacyjnych propagujących działalność BUTW za pośrednictwem środków masowego przekazu;
11) podejmowanie innych zgodnych z prawem działań zmierzających do realizacji celów statutowych.

§ 6

BUTW może współpracować ze wszystkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi w działaniu przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.

§ 7

1. BUTW może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). BUTW nie działa w celu osiągania zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
2. BUTW może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Uzyskany dochód z działalności gospodarczej BUTW służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczona do podziału między jego członków.
3. Każdorazowa zamiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania członków, w mojej ocenie zapis zbędny.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia BUTW dzielą się na :
1) Członków zwyczajnych;
2) Członków wspierających;
3) Członków honorowych;

§ 9

1. Członkiem BUTW mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
2. Osoba prawna, działająca przez swojego przedstawiciela, może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym BUTW może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która akceptuje cele BUTW i złożyła deklarację członkowską, a następnie została przyjęta w poczet członków.
2. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwał, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie
w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 11

1.Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz BUTW;
2) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności BUTW;
3) uczestniczyć we wszystkich formach pracy BUTW z prawem głosu;
4) korzystać nieodpłatnie z pomocy i zaplecza BUTW w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
5) posiadać legitymację członkowską.
1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał organów BUTW;
2) regularnie opłacać składki członkowskie;
3) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych;
4) dbać o mienie i dobre imię BUTW;
5) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego.
2. Członkostwo w BUTW ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do BUTW, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec BUTW;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały, w szczególności
w przypadku:
a) prowadzenia przez członka zwyczajnego działalności sprzecznej ze statutem stowarzyszenia,
b) nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku,
c) nieusprawiedliwionych nieobecnościach na Walnym Zebraniu przez okres kolejnych 2 lat,
d) nie przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał organów BUTW;
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołania podczas najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 12

1. Członek wspierający może być osobą fizyczną lub prawną, która zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową na rzecz BUTW.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w BUTW przez osobę upoważnioną.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, zgłaszać wnioski i postulaty dot. działalności BUTW.
4. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów BUTW, czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych BUTW, świadczyć zadeklarowaną pomoc.
5. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
6. Członkostwo wspierające ustaje na skutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
a nadto na podstawie uchwały Zarządu w wyniku:
1) nierealizowania ustalonych zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia;
2) śmierci osoby fizycznej lub wykreślenie osoby prawnej z właściwego rejestru.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla celów BUTW
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Może jednak brać udział w pracach władz BUTW z głosem doradczym, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich .

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia BUTW są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd BUTW;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Członek jednego z organów BUTW nie może być jednocześnie członkiem innego organu.
3. Członkiem władz BUTW nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

1. Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (nie ma w całym statucie mowy o tym organie?) dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym,
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje na nieograniczonej, zgłoszonej liczbie kandydatów obecnych (prawo dopuszcza wybór na członka Zarządu czy Komisji Rewizyjnej osobę, która nie uczestniczy w posiedzeniu, o ile wyraziła na to zgodę) na Walnym Zebraniu. Zebrani większością głosów mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu organów spośród członków BUTW pod warunkiem, że liczba uzupełnianych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd BUTW zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
3. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia odbywa się podczas I-go posiedzenia organu
i jest ono podane do wiadomości członków Stowarzyszenia.
4. Członków organów BUTW wybranych w trybie, o którym mowa w ust. 2 wybiera się na okres wspólnej kadencji danego organu, a ich mandaty wygasają równocześnie
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków władz tego organu wybranych na daną kadencję.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz BUTW trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru władz nowej kadencji. Po upływie kadencji władz danego organu BUTW (Zarządu, Komisji Rewizyjnej), organy te pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego organu na następną kadencję.
2. Uchwały władz BUTW zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu, chyba że statut przewiduje inne uregulowanie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad danego organu.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą BUTW.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych w terminie 3 tygodni od daty złożenia wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako zebranie sprawozdawcze i co 3 lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub w każdy inny, ustalony skuteczny sposób powiadomienia (np. strona www, telefon).
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad, przyjmowanego w drodze uchwały Walnego Zebrania.
4. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków BUTW. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w I – terminie – w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania; w II – terminie po upływie piętnastu minut w tym samym dniu i miejscu, bez względu na liczbę obecnych. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania – decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków działania BUTW;
2) zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań władz BUTW;
3) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
4) nadawanie godności członka honorowego;
5) podejmowanie Uchwał w sprawie zmian Statutu, rozwiązania BUTW, przeznaczenia jego majątku;
6) wybór i odwołanie władz BUTW – Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad zwolnień od tych składek;
8) uchwalanie budżetu BUTW;
9) podejmowanie uchwał o przynależności BUTW do organizacji krajowych
i zagranicznych;
10) podejmowanie decyzji dot. zaciągania zobowiązań majątkowych;
11) uchwalanie regulaminów władz BUTW;
12) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
13) wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych
z członkami Zarządu. (nowość – wynika z ustawy Prawo o stowarzyszeniach art. 11 ust 4 – do wyboru)

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia BUTW jest najwyższym organem wykonawczym, kierującym działalnością i reprezentującym BUTW na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 do 8 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza
i członków Zarządu.
3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności Wiceprezes.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Zarząd może uzupełnić do swojego składu nowych członków – na powstały podczas kadencji wakat – w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranych członków Zarządu.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością BUTW między Walnymi Zebraniami;
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3) opracowanie i realizacja planu pracy i budżetu oraz przygotowanie sprawozdań
z działalności BUTW i przedstawienie ich na Walnym Zebraniu ;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych
i wspierających;
5) wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego;
6) zatrudnianie pracowników;
7) ustalanie form honorowania członków BUTW i innych osób działających dla dobra BUTW;
8) sprawowanie zarządu nad majątkiem BUTW;
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków BUTW;
10) prowadzenie dokumentacji BUTW;
11) wykonywanie innych zadań zleconych uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 23

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Zarządu potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa BUTW, z zastrzeżeniem § 21 poz.13 – w zależności od decyzji o sposobie powołania pełnomocnika.
2. W innych sprawach BUTW reprezentują Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności BUTW i składa się
z 3 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać
z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
3. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
5. W umowach między BUTW a Członkiem Zarządu oraz w sporach w nim BUTW reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu. (nowość – wynika z ustawy Prawo o stowarzyszeniach art. 11 ust 4 – do wyboru)

§ 25

1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności BUTW oraz występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli
i żądania wyjaśnień;
2) składania na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności, przekładanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia, że Zarząd nie wywiązuje się z jego statutowych obowiązków oraz prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4) zawieranie umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu. (j.w.)

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26

1. Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia BUTW są m. in.: składki członkowskie, wpisowe, darowizny, dotacje, subwencje, granty, dochody z majątku BUTW, zapisy
i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej; zbiórki publiczne, wpływy
z działalności statutowej BUTW, dochody z własnej działalności.
2. Środki finansowe BUTW mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań określonych w Statucie.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku na konto BUTW lub na ręce Skarbnika. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie wg zasad ustalonych uchwałą Walnego Zebrania.
4. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki, które ustala na początku każdego roku. Preliminarz przyjmowany jest w drodze uchwały Walnego Zebrania BUTW.
5. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy, natomiast rokiem akademickim jest okres od 01 października do 30 czerwca następnego roku.
6. Wszystkie środki finansowe jakimi zarządza BUTW powinny znajdować się na wydzielonym koncie bankowym BUTW.
7. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby ww. pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
8. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
9. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany lub rozwiązania Stowarzyszenia BUTW podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków.

§ 29

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, wskazuje likwidatora oraz określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 31

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu.

Statut BUTW Borne Sulinowo

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Lut    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiwa
Przyjaciele
logo-borne
logo-mbp
logo-ckir
logo-bko
rimaster-logo
logo-sm
logo-lasy2
logo-pafw
logo-arfp
logo-tratwa
RADA OSIEDLA 1 i 2

Agencja PKO BP
Borne Sulinowo